Regulamin

§1

Zapisy ogólne

 1. Wszelkie usługi świadczone przez ART of Beauty są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w ART of Beauty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Osoby niepełnoletnie w wieku 6 – 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu kosmetycznego ART of Beauty wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 4. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

§2

Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
 2. Usługi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak waciki, ręczniki papierowe w przypadku usług manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 6. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie oraz zabiegów laserowych  klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań pozabiegowych. W razie zatajenia informacji o przeciwwskazaniach do zabiegu, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania.
 7. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.
 8. Pracownicy gabinetu są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.
 9. Wszelkie usługi świadczone przez ART of Beauty są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego.

§3

Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie oraz na stronie internetowej salonu. Ceny usług według cennika ustalone są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za odpowiedni czas wykonywania usługi.
 2. Gabinet zastrzega sobie zmianę cen, o czym poinformuje klientów poprzez stronę internetową i bezpośrednio w recepcji salonu.
 3. W gabinecie wprowadzane są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez stronę WWW, media społecznościowe, mailing oraz osobiście jako „Zabieg miesiąca”. Promocje obowiązują w czasie podawanym w przygotowanych ofertach. Salon prowadzi również sprzedaż produktów promocyjnych, sprzedaż ta prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
 4. Z usługi kosmetycznej można skorzystać „płacąc” podarowanym „Zaproszeniem na usługę” lub kuponami o wartości 50 zł. Na zaproszenia i kupony nie przysługują rabaty „stałego klienta”. W ramach „Zaproszenia” mogą być wykonywane konkretne usługi o wartości zaproszenia. Klient posiadający zaproszenie ma możliwość zamiany usługi na którą zostało wystawione zaproszenie o tej samej wartości lub za ew. dopłatą. Salon nie zwraca różnicy, jeśli zamieniona usługa jest o mniejszej wartości. Klient płacący kuponem musi liczyć się koniecznością wykorzystania całej kwoty 50 zł w trakcie jednej wizyty.
 5. Pakiety są rabatowane. Pakiety zabiegowe są ważne przez 3 miesiące od daty zakupu pokrytym w 100% wartości. Inne Promocje nie łączą się z Pakietami.

§4

Zapisy na usługi

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz: Pn–Pt 10.00 – 20.00, Sb 10.00 – 16.00, lub telefonicznie na nr: 516 514 514. Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników recepcji. Wówczas Klienci proszeni są o pozostawienie informacji na sekretarce telefonu, przesłanie wiadomości sms lub ponowny telefon w innym czasie. W razie nieodebrania telefonów przeznaczonych do rezerwacji usługi, personel salonu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w pierwszym możliwym terminie.
 2. W dniu poprzedzającym wizytę w salonie, gabinet przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms, w której podaje godzinę przyjęcia. W razie rezerwacji kilku usług w danym dniu, Klient otrzymuje powiadomienie na każdą z nich i zobowiązany jest do przyjścia na najwcześniejszą podaną godzinę. W razie późniejszego przybycia gabinet nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Jednocześnie gabinet zastrzega, że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego, jak przerwy w internecie czy awaria systemu wysyłającego wiadomości, związane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej, której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia recepcji salonu.
 3. W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min 2 dniowego poinformowania o tym gabinet, lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie zaliczki o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w recepcji salonu lub na konto:73116022020000000372844016
 1. W razie spóźnienia na usługę Klient musi liczyć się z niekompletnie wykonaną usługą, lub zaproponowaniem innej – krótszej usługi;
 2. W razie opóźnienia pracownika usługa będzie wykonana właściwie i we właściwym czasie. O opóźnieniu powyżej 15 min recepcja salonu informuje telefonicznie.
 1. Klient ma możliwość rezerwacji usługi do konkretnego pracownika salonu, pod warunkiem że dany pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego usługę. Niemniej jednak gabinet zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego terapeuty bez podania przyczyny i zapisu Klienta po jego uprzedniej zgodzie do niego.

§5

Kartoteki klienta

Once you’ve learned how to write my newspaper, it cheap essay writer is possible to subsequently be confident in your own expertise and avoid making errors in the procedure.

 1. Każdy Klient w trakcie pierwszego pobytu na usłudze w gabinecie ART of Beauty jest proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki. Podawane dane to: imię i nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail. Kartoteka służy do gromadzenia informacji o przebytych usługach i zakupionych towarach w salonie. Na podstawie tej rejestracji naliczany jest rabat stałego klienta, gabinet powiadamia o aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach na 1 dzień wcześniej, lub w przypadku weekendu w piątek lub sobotę. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym i nikomu nieudostępniane. Wszelkie zapisy o stanie skóry lub paznokci oraz wykonywanych zabiegach są tajne i dostępne tylko pracownikom gabinetu.
 2. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z rabatu „stałego klienta” oraz nie jest powiadamiany o usługach i produktach promocyjnych.

§ 6

Reklamacje

 1. Gabinet gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie według wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 2. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona i zostaną zaproponowane rozwiązania które, jeśli wina za wadę leży po stronie salonu usatysfakcjonują Klienta. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności: 1. brak efektów zabiegowych jeśli klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia, 2. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta, 3. mechaniczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru, 4. niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji. Przede wszystkim nie korzystanie ze słońca po zabiegach złuszczania, lasera oraz stosowanie preparatów z filtrami UV, brak higieny po zabiegach depilacji, brak kontynuacji kuracji na wrastające paznokcie czy inne problemy stóp.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: kontakt@artofbeautycenter.pl

It’s common for prospective students to inquire what qualities the best essay writers have, whether they are just searching for somebody who can write https://blueandgreentomorrow.com/features/benefits-of-environment-focused-education-programs/ coherently about a variety of https://www.thexboxhub.com/6-fun-things-to-do-on-your-xbox-other-than-gaming/ subjects, or someone who is able to write in a high-quality, professional way. For curiosity, more in depth knowledge free pokie machines. While the reply to that question varies from student to student, it is safe to say that a competent author does not only have one or two qualities – a writer who can produce https://www.ccr-mag.com/find-best-commercial-construction-service-made-easy/ high-quality essays is a writer that possesses a wide range of special qualities, some of which are discussed below.